****انرژی شیمیایی****

موادی در طبیعت موجودند که از مولکول ها و اتم ها ساخته شده اند . ممکن است اتم های مولکول ها یکسان باشند (عنصر ) و ممکن است مولکول ، از دو یا چند اتم غیر یکسان ساخته شود (ترکیب) به طور مثال مولکول هیدروژن از دو اتم یکسان هیدروژن تشکیل شده است ولی مولکول آب از دو اتم هیدروژن و یک اتم اکسیژن پیوند یافته است . در واکنش های شیمیایی مولکول های یک جسم تجزیه و یا با مولکول های جسم دیگر ترکیب می شوند و پیوند شیمیایی تازه ای بین اتم های جسم جدید به وجود می آید . در اثر پیوند های جدید ممکن است انرژی آزاد شود . این انرژی آزاد شده در اثر تغییر پیوند اتم ها را انرژی شیمیایی می نامند . انرژی موجود در مواد غذایی، انرژی سوخت هایی چون نفت و بنزین و … انرژی شیمیایی هستند . برای آزاد کردن این انرژی ، یک تغییر شیمیایی لازم است.